Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu – doniesienia wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Szpunar, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek, Krzysztof Kołodziej

2 (51) 2017 s. 199–206
Kliknij aby wrócić do spisu treści
199_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Szpunar P., Mańdziuk M., Kaszuba B., Krawczyk-Suszek M., Kołodziej K. Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu – doniesienia wstępne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):199–206.

Wstęp. Niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat udaru mózgu jest najczęstszą przyczyną bagatelizowania dolegliwości i opóźnienia przybycia do szpitala, a tym samym późniejszego wdrożenia skutecznego leczenia. Świadomość czynników ryzyka i objawów choroby jest jednym z podstawowych elementów profilaktyki pierwotnej. W ostatnich latach dzięki wielu działaniom na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia, a także coraz lepszej opiece nad pacjentami w wielu krajach świata notuje się systematyczny spadek umieralności i niepełnosprawności związanej z udarem mózgu. Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pracowników biurowych na temat udaru mózgu. Materiał i metody. Badaniom poddano 50 osób, w tym 22 kobiety oraz 28 mężczyzn. Ankietowani mieszkali zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach oraz na wsi. Wiek badanych został podzielony na cztery przedziały: 25–35 lat, 36–45 lat, 46–55 lat, 56 lat i więcej. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego w urzędach na terenie województwa podkarpackiego. Wykorzystano ankietę, w której umieszczono pytania zamknięte. Wyniki i wnioski. Wyniki wykazały, iż wiedza badanej grupy o udarze mózgu nie jest zadowalająca. Należy zwiększyć edukację odnoszącą się do czynników ryzyka i objawów udaru mózgu. Duża część społeczeństwa powinna zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz styl życia.

Słowa kluczowe: udar mózgu, styl życia, czynniki ryzyka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone