Zachowania zdrowotne osób leczonych z powodu choroby nowotworowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Małgorzata Matuska

2 (55) 2018 s. 166–172
Kliknij aby wrócić do spisu treści
166_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.25

Fraza do cytowania: Humeniuk E., Dąbska O., Pawlikowska-Łagód K., Matuska M. Zachowania zdrowotne osób leczonych z powodu choroby nowotworowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):166–172. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.25

Wstęp. Coraz częściej podkreśla się odpowiedzialność podmiotu w kreowaniu własnego zdrowia poprzez styl życia i podejmowanie zachowań zdrowotnych. Cel pracy. Ocena zachowań zdrowotnych i różnic w ich występowaniu wśród osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 100 osób chorych na nowotwór. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem badawczym był Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Zygfryda Juczyńskiego. Analizę materiału badawczego przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 12 i programu Microsoft Office Excel. Przyjęto poziom istotności p < 0,05, wskazujący na istotne statystycznie różnice bądź zależności. Wyniki. Większość chorych na nowotwór cechował przeciętny poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych. Badani najlepiej ocenieni zostali w kategorii: prawidłowe nawyki żywieniowe, a najgorzej – w kategorii: praktyki zdrowotne. Wystąpiła istotna statystycznie zależność między wynikami kategorii: zachowania profilaktyczne kwestionariusza IZZ a czasem rozpoznania choroby. Zachowania sprzyjające zdrowiu znacznie częściej obserwowane były wśród osób, u których doszło do wznowienia choroby. Większość zachowań zdrowotnych nie różniła się istotnie w zależności od rodzaju nowotworu, czasu trwania choroby, korzystania z badań profilaktycznych, występowania chorób współistniejących, przypadków choroby w rodzinie. Wnioski. Realizacja zachowań ukierunkowanych na zdrowie, nie tylko podczas terapii onkologicznej, ale i w generalnej populacji, umożliwia zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, styl życia, nowotwór.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone