Wiedza pielęgniarek na temat praw pacjenta

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Skorupska-Król, Aldona Samborska, Iwona Bodys-Cupak, Iwona Oskędra

3 (40) 2014 s. 193–199
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Skorupska-Król A., Samborska A., Bodys-Cupak I., Oskędra I. Wiedza pielęgniarek na temat praw pacjenta. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):193–199.

Wprowadzenie. Prawa pacjenta określają jego status w trakcie udzielania mu zróżnicowanych świadczeń zdrowotnych. Szczególne znaczenie ma w tym względzie Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Znajomość tych praw oraz ich respektowanie decyduje o jakości świadczonej opieki i kreuje wizerunek placówki medycznej. Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy z zakresu praw pacjenta wśród pielęgniarek. Materiał i metody. W badaniach wzięły udział pielęgniarki ze szpitala małopolskiego i podkarpackiego. Posługując się metodą sondażu diagnostycznego i wykorzystując technikę ankiety, próbowano ocenić wiedzę respondentów, stosując własny kwestionariusz ankiety. Otrzymane wyniki skategoryzowano i poddano analizie. Wyniki. Prawie połowa ankietowanych prezentowała dostateczny poziom wiedzy na temat praw pacjenta. Najmniej znanym było prawo do sporządzania wypisów, odpisów i kopii z dokumentacji medycznej oraz prawo do wglądu do dokumentacji medycznej. W opinii respondentów lekarz i pielęgniarka są w równej mierze zobligowani do informowania pacjentów o przysługujących im prawach. Spora liczba badanych nie wie, że endoskopowe badania diagnostyczne wymagają od pacjenta odrębnej zgody na ich przeprowadzenie. Najczęściej wymienianym aktem, zawierajacym prawa pacjenta była, Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Wnioski. Wiedza pielęgniarek na temat praw pacjenta jest zadowalajaca, o czym świadczy znajomość poszczególnych praw i umiejętność wskazania większości świadczeń, które wymagają uzyskania od pacjenta dodatkowej zgody.

Słowa kluczowe: pacjent, prawa pacjenta, pielęgniarka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone