Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Elżbieta Antos, Elżbieta Staniak

1 (42) 2015 s. 22–27
Kliknij aby wrócić do spisu treści
22_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Antos E., Staniak E. Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):22–27.

Wstęp. Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składowych zdrowego stylu życia. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, jest niezbędna do życia. Ma szczególne znaczenie wśród młodzieży, kiedy kształtuje się młody organizm. Cel. Celem pracy jest poznanie i ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej. Materiał i metody. W celach badawczych zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w województwie mazowieckim. Grupa badanych osób liczyła 100 uczniów z trzech typów szkół: liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Dobór badanych był losowy, a udział dobrowolny i anonimowy. Wyniki. Młodzież ponadgimnazjalna, w zależności od typu szkół, prezentowała różną postawę co do systematycznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych, zarówno w szkole jak i poza szkołą. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z technikum, najwięcej z nich uczestniczyło w zajęciach wychowania fizycznego, jak również najwięcej czasu przeznaczało na aktywność fizyczną. Młodzież z liceum była mniej aktywna, przeznaczała niewiele czasu w tygodniu na ruch. Uczniowie z zasadniczej szkoły zawodowej, zarówno w ilości spędzanego aktywnie czasu, jak i systematyczności mieli gorsze wyniki. Wnioski. Aktywność fizyczna młodzieży ponadgimnazjalnej jest niewystarczająca. Wskazana jest intensywna edukacja zdrowotna w tym zakresie i propagowanie różnych ciekawych form spędzania czasu aktywnie.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, aktywność ruchowa, wychowanie fizyczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone