Ocena jakości życia pierwiastek w okresie wczesnego połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Bobek, Magdalena Humaj-Grysztar, Dorota Matuszyk, Marzena Put

2 (55) 2018 s. 154–160
Kliknij aby wrócić do spisu treści
154_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.23

Fraza do cytowania: Bobek M., Humaj-Grysztar M., Matuszyk D., Put M. Ocena jakości życia pierwiastek w okresie wczesnego połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):154–160. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.23

Wstęp. Macierzyństwo najczęściej postrzegane jest jako zdarzenie pozytywne i radosne, jednak wiąże się ono z wieloma zmianami zachodzącymi w sferach somatycznej, społecznej i psychologicznej kobiety. Wysiłek fizyczny, dolegliwości somatyczne, które towarzyszą przyjściu na świat dziecka, oraz potrzeba szybkiego przystosowania się do nowej sytuacji sprawiają, że doświadczenie bycia matką w okresie wczesnego połogu ma wpływ na subiektywną ocenę jakości życia. Umiejętność oceny jakości życia położnic we wczesnym połogu przez osoby sprawujące nad nimi opiekę może przyczynić się do poprawy dokonywanej przez położnice subiektywnej oceny jakości życia. Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań było ukazanie zależności pomiędzy sposobem ukończenia ciąży a jakością życia pierwiastek we wczesnym połogu. Materiał i metody. Badaniem objętych zostało 200 kobiet – pierwiastek we wczesnym połogu, w tym 100 położnic po porodzie siłami natury oraz 100 po cięciu cesarskim. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego kwestionariusza oceny jakości życia EQ-5D-3L. Wyniki. W toku przeprowadzonych badań wykazano m.in. istotne statystycznie zależności pomiędzy sposobem ukończenia ciąży a zdolnością do poruszania się (p < 0,001) położnic i ich zdolnością do samoopieki (p < 0,001). Nie wykazano natomiast istotnych statystycznie zależności (p = 0,141) pomiędzy sposobem zakończenia ciąży a odczuwaniem niepokoju. Wnioski. Pierwiastki we wczesnym połogu po przebytym porodzie siłami natury miały istotną statystycznie lepszą jakość życia w porównaniu do pierwiastek po cięciu cesarskim.

Słowa kluczowe: jakość życia, poród siłami natury, cięcie cesarskie, pierwiastki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone