Medyczna marihuana w Polsce. Czy lekarze i przyszli pracownicy medyczni chcą jej legalizacji?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maja Wolan, Karol Dziadosz, Anna Jacek

1 (54) 2018 s. 72–78
Kliknij aby wrócić do spisu treści
72_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.10

Fraza do cytowania: Wolan M., Dziadosz K., Jacek A. Medyczna marihuana w Polsce. Czy lekarze i przyszli pracownicy medyczni chcą jej legalizacji?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):72–78. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.10

Wstęp. Zastosowanie medycznej marihuany jest obecnie globalnym wyzwaniem w aspekcie zarówno medycznym, jak i prawnym. Pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa polskiego na temat możliwości leczenia marihuaną medyczną problem ten jest w dalszym ciągu kontrowersyjny, wieloaspektowy, a sami pracownicy medyczni mają zróżnicowane opinie na ten temat. Od 2017 roku trwają w Sejmie prace na temat ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mające na celu legalizację medycznej marihuany. Cel pracy. Celem badań jest porównanie opinii i wiedzy lekarzy oraz studentów kierunków medycznych na temat leczenia medyczną marihuaną w Polsce. Materiał i metody. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskich kwestionariuszy ankiet dla lekarzy i studentów kierunków medycznych. Badanie przeprowadzono pośród 50 lekarzy i 50 studentów kierunków medycznych. Respondenci zostali wybrani na zasadzie doboru losowego. Analiza statystyczna zebranego materiału została przeprowadzona za pomocą programu SPSS 10, przy założeniu, że p < 0,05. Wyniki. Analiza wyników wykazała pewne rozbieżności w rozumieniu prawnych i medycznych aspektów stosowania medycznej marihuany w badanej populacji. Zdecydowana większość studentów kierunków medycznych (78%) i mniej niż połowa lekarzy (44%) jest zdania, iż w Polsce powinna zostać zalegalizowana medyczna marihuana (p = 0,000). Wnioski. Poziom wiedzy lekarzy i studentów kierunków medycznych na temat wybranych aspektów prawnych i medycznych leczenia marihuaną w Polsce kształtuje się na średnim poziomie. Lekarze w większości maja aktualny stan wiedzy, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, niemniej stwierdzono braki w pewnych obszarach aspektów prawnych. Przyszły personel medyczny nie jest wystarczająco edukowany, w aspektach zarówno medycznych, jak i prawnych, na temat możliwości leczenia medyczną marihuaną.

Słowa kluczowe: medyczna marihuana, legalizacja, lekarze, studenci kierunków medycznych.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone