Stan aktywności fizycznej studentów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Martyna Dębska

2 (39) 2014 s. 138–142
Kliknij aby wrócić do spisu treści
138_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Dębska M. Stan aktywności fizycznej studentów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):138–142.

Wstęp. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem zdrowego stylu życia. Systematycznie podejmowana posiada wiele korzystnych skutków, które oddziałują m.in. na układ oddechowy, krążenia, hormonalny, mięśniowo-szkieletowy oraz wpływa na aspekt psychologiczny. Cel. Celem niniejszej pracy było zbadanie poziomu aktywności fizycznej studentów mieszkających w roku akademickim 2013/2014 w akademikach w Kielcach. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. Objęto nimi 132 studentów, którzy w roku akademickim 2013/2014 mieszkali w akademikach w Kielcach. Większość badanych osób stanowiły kobiety (86,36%). Podczas badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, zaś narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który został przesłany do studentów przez Internet. Wykorzystano test Kruskala‑Wallisa oraz korelację rho‑Spearmana. Wyniki. Badani respondenci byli w przedziale wiekowym od 19 do 28 lat. Prawie 55% (54,55%) respondentów według subiektywnej oceny uważa, że są osobami aktywnie fizycznymi. Najwięcej osób swoją aktywność fizyczną uważa za przeciętną (41,67%), zaś najmniej osób za bardzo dobrą (3,03%). Przeważająca większość ankietowanych, bo 129 (97,73%) osób, zadeklarowała w badaniach, że zna korzystny wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka. Najwięcej ankietowanych (44,44%) systematycznie biega. Studenci innych kierunków studiów nie różnią się pod względem wybranych aspektów aktywności fizycznej. Analizy korelacji nie wykazały istotnych statystycznie związków pomiędzy wiekiem badanych osób a oceną aktywności fizycznej, rolą, jaką pełni aktywność fizyczna w życiu badanych. Wnioski. 1. Wiek ankietowanych nie oddziałuje na średni wymiar czasowy jednorazowej aktywności fizycznej. 2. Studenci innych kierunków studiów nie różnią się pod względem swojej oceny aktywności fizycznej. 3. Studenci znają korzystny wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, fizjoterapia, zdrowie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone