Ocena wdrażania opieki farmaceutycznej jako profesjonalnej i udokumentowanej usługi wpływającej na farmakoekonomiczne aspekty terapii pacjenta w wieku podeszłym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Klaudia Błaszczyk, Michał Michalak, Agata Frankiewicz, Aleksandra Bordzio, Marek Simon

4 (49) 2016 s. 386–390
Kliknij aby wrócić do spisu treści
386_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.24

Fraza do cytowania: Waszyk-Nowaczyk M., Błaszczyk K., Michalak M., Frankiewicz A., Bordzio A., Simon M. Ocena wdrażania opieki farmaceutycznej jako profesjonalnej i udokumentowanej usługi wpływającej na farmakoekonomiczne aspekty terapii pacjenta w wieku podeszłym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):386–390. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.24

Wstęp. Wdrożenie opieki farmaceutycznej (OF) do apteki ogólnodostępnej może zminimalizować ryzyko konsekwencji nieodpowiedniej farmakoterapii. Jednak aby ta nowa usługa spełniała swoje zadanie, należy opracować arkusz dokumentacji, który pozwoli na możliwie szczegółowe zebranie informacji od pacjenta, aby ocenić czynniki warunkujące właściwą skuteczność zleconej farmakoterapii. Cel. Celem badań było zweryfikowanie w praktyce wzoru opracowanego formularza dokumentacji, który umożliwi zebranie istotnych dla OF danych. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku w Jarocinie wśród 54 pacjentów (41,0% mężczyzn i 59,0% kobiet) w wieku powyżej 65 lat, którzy korzystali z porady lekarza rodzinnego i co najmniej dwóch innych specjalistów. Podczas wywiadu przeprowadzanego z pacjentem w aptece ogólnodostępnej farmaceuta wypełniał opracowane formularze dokumentacji OF. Wyniki. Przeprowadzone wywiady oraz dokonana analiza danych pacjentów wykazały, że OF powinno zostać objętych 6 chorych. Osoby te w odniesieniu do pozostałych 48 badanych, którym została udzielona porada farmaceutyczna: stosowały co najmniej 10 różnych leków (p = 0,0026) oraz samodzielnie przerywały farmakoterapię bez konsultacji z lekarzem (p = 0,0201). W tej grupie pacjenci znacznie częściej nie stosowali się także do zaleceń lekarza (p = 0,0351). Zebrane dane oraz planowane badania mają w perspektywie także ocenę efektywności świadczenia OF w aspekcie farmakoekonomicznym. Wnioski. Przeprowadzone badanie dostarcza nowych informacji w zakresie celowości wdrażania OF w Polsce. Zastosowany w pracy system dokumentacji może przyczynić się do profesjonalnej oceny farmakoterapii pacjenta celem uniknięcia problemów lekowych i podniesienia jakości życia pacjenta. Analiza wyników pracy powinna świadczyć o celowości wdrożenia OF do aptek ogólnodostępnych, aby racjonalnie określić koszty refundacji leków, często niewłaściwie stosowanych.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, dokumentacja, porady farmaceutyczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone