Wsparcie a jakość życia pacjentów dializowanych w Tarnowie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aneta Grochowska, Magdalena Kurzawska, Iwona Bodys-Cupak

2 (47) 2016 s. 156–162
Kliknij aby wrócić do spisu treści
156_2_47_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Grochowska A., Kurzawska M., Bodys-Cupak I. Wsparcie a jakość życia pacjentów dializowanych w Tarnowie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;2(47):156–162.

Wstęp. Badania epidemiologiczne prowadzone w ciągu ostatniego 10-lecia pozwoliły na udowodnienie faktu, że podejmowany w prezentowanej pracy temat jest problemem nie tylko medycznym i ekonomicznym, ale wręcz społecznym. Rola wsparcia emocjonalnego w opiece nad chorym dializowanym jest ważna na każdym etapie choroby i jej akceptacji. Cel. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów dializowanych w Tarnowie oraz określenie czynników, które mają wpływ na jakość ich życia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w Szpitalu Wojewódzkim im. Świętego Łukasza w Tarnowie oraz Stacji Dializ w Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, a także wśród osób zdrowych, wybranych losowo spośród populacji w Żabnie. Dla osiągnięcia założonych celów badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Narzędzia badawcze stanowiły kwestionariusz SF-36, skala wsparcia oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Spośród ankietowanych tylko 24% pracowało bądź jeszcze się uczyło, natomiast 76% badanych było na emeryturze bądź rencie. Z przeprowadzonego badania wynikało, że tylko 10% chorych wcale nie spotyka się z bliskimi, natomiast 44% badanych robiło to rzadko, a 46% bardzo często spędzało czas z rodziną bądź przyjaciółmi. Dializowani mogli w mniejszym stopniu liczyć na pomoc i wsparcie od współpracowników niż osoby zdrowe. Natomiast w przypadku rodziny i znajomych wyniki dla obu grup były najwyższe i bardzo podobne do siebie. Wnioski. Z analizy badań wynika, iż osoby chore przewlekle dializowane w znacznym stopniu odczuwały wpływ choroby i prowadzonego leczenia na sferę psychospołeczną życia. Do najczęstszych problemów należały ograniczenia życia zawodowego, zmniejszenie chęci do spotkań ze znajomymi oraz pogarszający się fizyczny stan zdrowia.

Słowa kluczowe: dializa, jakość życia, wsparcie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone