Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Daniela Grudzień, Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik

4 (45) 2015 s. 242–247
Kliknij aby wrócić do spisu treści
242_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Grudzień D., Zurzycka P., Radzik T. Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):242–247.

Wstęp. Personel medyczny podczas swojej pracy obciążony jest nie tylko wieloma obowiązkami zawodowymi związanymi z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia, ale także agresją ze strony samych pacjentów. Zjawisko to jest coraz bardziej powszechne, o czym donoszą media. Wskazują na to także wyniki przeprowadzonych badań. Cel. Celem pracy było poznanie opinii personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów na oddziałach szpitalnych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 115 respondentów, wśród których byli lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, metodą sondażu diagnostycznego, w ramach którego posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety zmodyfikowanym o pytania ze skali SOAS. Wyniki. W badanej grupie 99,1% zetknęło się z agresją pacjentów w swojej pracy zawodowej, najczęściej kontakt z pacjentem agresywnym mieli ratownicy medyczni (66,7%), rzadziej lekarze (50,0%) i pielęgniarki oraz pielęgniarze (46,2%). Najczęstszą formą agresji była agresja słowna (58,3%): podniesiony głos (80,9%), wulgaryzmy (62,6%) i lekceważące wypowiadanie się o personelu (55,7%). Wnioski. Badani przedstawiciele personelu medycznego najczęściej spotykali się z agresją werbalną pacjentów, która przejawiała się: użyciem podniesionego głosu, wygłaszaniem wulgaryzmów i lekceważącym wypowiadaniem się o personelu. Agresja fizyczna według większości badanego personelu stanowiła zjawisko sporadyczne. Grupę zawodową najbardziej narażoną na agresję ze strony pacjentów stanowili ratownicy medyczni. W opinii personelu najczęściej zachowania agresywne przejawiały osoby w stanie upojenia alkoholowego i chorujące psychicznie.

Słowa kluczowe: zachowania agresywne, personel medyczny, opinie.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone