Organizacja i finansowanie opieki psychiatrycznej na Ukrainie – na przykładzie osób chorych na schizofrenię i hospitalizowanych we Lwowie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

3 (44) 2015 s. 143–146
Kliknij aby wrócić do spisu treści
143_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zaprutko T., Kus K., Koligat D., Ratajczak P., Nowakowska E. Organizacja i finansowanie opieki psychiatrycznej na Ukrainie – na przykładzie osób chorych na schizofrenię i hospitalizowanych we Lwowie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):143–146.

Wstęp. Schizofrenia jest chorobą psychiczną, która oprócz istotnych następstw zdrowotnych cechuje się znaczącym obciążeniem ekonomicznym dla pacjenta, jego rodziny, jak i całego społeczeństwa. Schizofrenia wymaga przewlekłego leczenia. Mimo że kompleksowa i zindywidualizowana terapia oceniana jest jako kosztowo‑efektywna, to dostępność nowoczesnego leczenia i zakres świadczeń medycznych związanych z opieką psychiatryczną są w niektórych krajach ograniczone. Cel. Przedstawienie modelu organizacji i finansowania szpitalnej opieki psychiatrycznej gwarantowanej pacjentom chorym na schizofrenię i hospitalizowanym we Lwowie (Ukraina). Ponadto celem pracy była ocena realizacji ustawowych założeń dotyczących sposobu i zakresu świadczenia opieki psychiatrycznej na Ukrainie. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od października 2013 roku do grudnia 2014 roku we współpracy z Kliniką Psychiatrii, Psychologii i Seksuologii Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Analizowane dane dotyczyły finansowania pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym oraz dostępności ekonomicznej do farmakoterapii po zakończonej hospitalizacji. Wyniki. System organizacji opieki psychiatrycznej na Ukrainie cechuje się ograniczeniami wpływającymi na dostępność i zakres świadczeń medycznych związanych z leczeniem schizofrenii. Pacjenci są w wielu wypadkach zobligowani do indywidualnego zakupu leków również podczas hospitalizacji. Neuroleptyki nie są na Ukrainie refundowane, co przy niskich zarobkach powoduje, że pacjenci leczeni są przede wszystkim lekami starszych generacji. Wnioski. Opieka psychiatryczna na Ukrainie wymaga reorganizacji i dofinansowania. Kompleksowe i nowoczesne leczenie powinno być dostępne dla wszystkich pacjentów, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Powinno się dążyć do wprowadzenia systemu refundacji leków, co wpływać będzie na ich rzeczywistą dostępność ekonomiczną. Należy dążyć do upowszechniania terapii niefarmakologicznej, zarówno w trakcie hospitalizacji jak i po jej zakończeniu.

Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie, Ukraina.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone