Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym porodzie przedwczesnym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jan Tuzel, Tomasz Olejniczak, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Krzysztof Szymanowski, Tomasz Opala

4 (41) 2014 s. 277–280
Kliknij aby wrócić do spisu treści
277_4_41_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Tuzel J., Olejniczak T., Niepsuj‑Biniaś J., Szymanowski K., Opala T. Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym porodzie przedwczesnym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;4(41):277–280.

Wstęp. Poród przedwczesny definiuje się jako urodzenie dziecka po ukończonym 22. tygodniu ciąży, a przed ukończonym 37. tygodniem ciąży. Zagrażający poród przedwczesny jest wczesnym etapem porodu przedwczesnego. Szczególnie często podnosi się jego zależność z zakażeniem. Na podstawie ostatnich badań wydaje się, że długość szyjki macicy jest dobrym predyktorem porodu przedwczesnego. Cel. Celem przeprowadzonego badania było porównanie podstawowych parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy pomiędzy pacjentkami z zagrażającym porodem przedwczesnym (leczonymi i nieleczonymi) oraz grupą kontrolną. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 79 kobiet hospitalizowanych w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Ginekologiczno‑Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w latach 2011–2014 z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego. Grupę I stanowiły pacjentki przed rozpoczęciem leczenia. Leczone pacjentki utworzyły II grupę, a III grupa obejmowała zdrowe pacjentki. Pobraną krew badano w szpitalnym laboratorium, a wymazy z pochwy i badanie długości szyjki macicy wykonywano w czasie badania ginekologicznego. Do analizy statystycznej wykorzystano test Kruskala‑Wallisa oraz analizę wariancji dla prób niepowiązanych, przyjmując poziom istotności statystycznej p < 0,05. Wyniki. Nie wykazano znamiennych różnic w porównywanych grupach w zakresie wieku ciąży, białka C-reaktywnego, biocenozy oraz obecności bakterii w moczu. Stwierdzono natomiast znamienne podwyższenie stężenia leukocytów w grupie I w stosunku do II (p = 0,04) oraz I i III grupy (p = 0,03), a także znamienne skrócenie szyjki macicy w grupie I w stosunku do III (p = 0,003) oraz w grupie II względem grupy III (p = 0,0004). Wnioski. W celu odnalezienia dodatkowych parametrów wskazujących na zagrożenie porodem przedwczesnym, należałoby wykonać dodatkowe oznaczenia biochemiczne oraz poszerzyć grupę badaną. Leukocytoza krwi obwodowej i długość szyjki macicy mogą okazać się przydatne w przewidywaniu porodu przedwczesnego.

Słowa kluczowe: zagrażający poród przedwczesny, długość szyjki macicy, leukocyty.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone