Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym poronieniu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jan Tuzel, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Tomasz Olejniczak, Krzysztof Szymanowski, Tomasz Opala

4 (41) 2014 s. 273–276
Kliknij aby wrócić do spisu treści
273_4_41_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Tuzel J., Niepsuj‑Biniaś J., Olejniczak T., Szymanowski K., Opala T. Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym poronieniu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;4(41):273–276.

Wstęp. Poronienie zalicza się do najczęstszych powikłań ciąży; około 15% rozpoznanych ciąż ulega samoistnemu poronieniu. Etiopatogeneza poronień wciąż nie do końca została poznana, jednakże udało się ustalić wiele czynników mogących wywołać poronienie. Jednym z nich jest zakażenie i wtórne do niego zapalenie. Podobnie, skrócenie szyjki macicy wydaje się korelować dodatnio z zagrażającym poronieniem. Cel. Celem przeprowadzonego badania było porównanie podstawowych parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy pomiędzy pacjentkami z zagrażającym poronieniem (leczonymi i nieleczonymi) a grupą kontrolną. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiły 52 kobiety, przed ukończonym 22. tygodniem ciąży, hospitalizowane w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Ginekologiczno‑Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w latach 2011–2014 z powodu zagrażającego poronienia. Grupę I stanowiły pacjentki przed rozpoczęciem leczenia. Leczone pacjentki utworzyły II grupę, a III grupa obejmowała zdrowe pacjentki. Pobraną krew badano w szpitalnym laboratorium, a wymazy z pochwy i badanie długości szyjki macicy wykonywano w czasie badania ginekologicznego. Do analizy statystycznej wykorzystano test Kruskala‑Wallis`a oraz analizę wariancji dla prób niepowiązanych, przyjmując poziom istotności statystycznej p < 0,05. Wyniki. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w badanych grupach w zakresie wieku ciąży, peptydu C-reaktywnego, leukocytów, biocenozy oraz obecności bakterii w moczu. Stwierdzono natomiast znamienne skrócenie szyjki macicy w grupie II względem grupy kontrolnej (p = 0,03). Wnioski. W celu odnalezienia czynników predykcyjnych bądź wyróżniających w zakresie poronienia zagrażającego należałoby zwiększyć liczebność grupy badanej oraz wykonać dodatkowe oznaczenia biochemiczne. Długość szyjki macicy może być traktowana jako jeden z takich czynników.

Słowa kluczowe: poronienie zagrażające, zapalenie, długość szyjki macicy.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone