Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów pochodzących z Kanady

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Irena Zalewska-Puchała, Wioleta Gąska, Anna Majda

4 (61) 2019 s. 312–318
Kliknij aby wrócić do spisu treści
312_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.63

Fraza do cytowania: Zalewska-Puchała J.I., Gąska W., Majda A. Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów pochodzących z Kanady. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):312–318. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.63

Wstęp. Do Polski coraz częściej przybywają osoby odmiennych kultur, wybierając nasz kraj na miejsce do życia lub tylko nauki. Młodzi Kanadyjczycy wybierają Polskę jako kraj uzyskiwania wyższego wykształcenia. Przywożą ze sobą swoją wielokulturowość, zwyczaje, tradycje i styl życia. Z punktu widzenia szeroko pojętej ochrony zdrowia bardzo ważne jest poznanie ich kultury i zwyczajów, które mogą mieć wpływ na zachowania zdrowotne, a także podejście do zdrowia, choroby oraz leczenia. Cel pracy. Celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych, a także poczucia własnej skuteczności studentów pochodzących z Kanady, studiujących w Polsce. Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystano narzędzia badawcze w postaci: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności autorstwa R. Schwarzera i M. Jerusalem. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 10.0, z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat Pearsona. W badaniu wzięło udział 62 studentów z Kanady studiujących w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Wyniki. Większość badanych studentów prezentowała zachowania prozdrowotne w postaci: regularnego spożywania posiłków o tych samych porach, przesypiania odpowiedniej liczby godzin w ciągu doby. Zachowaniami antyzdrowotnymi dotyczącymi większości studentów były: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, picie kawy, podjadanie między posiłkami. W codziennej diecie ponad połowy badanych studentów dominowały tłuszcze zwierzęce, owoce i pieczywo jasne. Badanych studentów w większości cechował wysoki poziom uogólnionej własnej skuteczności. Wnioski. Zachowania antyzdrowotne w badanej grupie studentów z Kanady skłaniają do podjęcia działań profilaktycznych, w tym także w zakresie wsparcia akulturacyjnego.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, poczucie własnej skuteczności, Kanadyjczycy.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone