Wybrane uwarunkowania obciążenia opiekunów nieformalnych według COPE-Indeks w opiece domowej nad pacjentami z deficytem sprawności funkcjonalnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Alina Deluga, Grzegorz Józef Nowicki, Katarzyna Piasecka, Katarzyna Kocka, Hanna Kachaniuk

2 (59) 2019 s. 164–171
Kliknij aby wrócić do spisu treści
164_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.27

Fraza do cytowania: Bartoszek A., Ślusarska B., Deluga A., Nowicki G.J., Piasecka K., Kocka K., Kachaniuk H. Wybrane uwarunkowania obciążenia opiekunów nieformalnych według COPE-Indeks w opiece domowej nad pacjentami z deficytem sprawności funkcjonalnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):164–171. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.27

Wstęp. Wystąpienie choroby przewlekłej z towarzyszącym deficytem sprawności funkcjonalnej u jednego z członków rodziny powoduje wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu opieki formalnej i nieformalnej nad pacjentem. Konsekwencją sprawowania długotrwałej opieki nad chorym w środowisku domowym jest obciążenie opiekuna nieformalnego. Cel. Analiza wybranych uwarunkowań obciążenia opiekunów nieformalnych w opiece domowej nad pacjentami z deficytem sprawności funkcjonalnej w oparciu o czynniki socjodemograficzne oraz organizacyjno-zdrowotne. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 150 opiekunów nieformalnych opieki domowej i 149 pacjentów z chorobami przewlekłymi z deficytem sprawności funkcjonalnej. Do oceny obciążenia opiekunów nieformalnych zastosowano narzędzie przesiewowe do rozpoznawania potrzeb opiekunów rodzinnych – kwestionariusz COPE-Indeks. Wyniki. Średnia wartość obciążenia opiekunów w subskali Negatywny Wpływ Opieki (NWO) wyniosła 11,80 (SD = 3,75) i świadczy o przeciążeniu opieką oraz wzrasta wraz z długością czasu trwania sprawowanej opieki (p < 0,01) oraz pogorszeniem stanu zdrowia opiekuna (p < 0,01). W subskali Pozytywna Wartość Opieki (PWO) średnia wartość wyniosła 13,71 (SD = 2,07), a w obszarze Jakości Wsparcia (JW) 12,4 (SD = 2,69). Domeny PWO i JW pozostają w istotnej korelacji z wiekiem pacjenta, płcią żeńską opiekuna, wzrostem czasu opieki oraz wsparciem uzyskanym od innych osób (p < 0,01). Wnioski. Opiekunowie nieformalni odczuwają obciążenie w związku z opieką nad pacjentem z deficytem sprawności funkcjonalnej w opiece domowej, ale też odczuwają satysfakcję w zakresie pozytywnej wartości opieki i jakości wsparcia. Obciążenie opiekuna koreluje z wiekiem chorego oraz czasem trwania opieki, a także stanem zdrowia opiekuna.

Słowa kluczowe: obciążenie, opiekun nieformalny, opieka domowa, deficyt sprawności funkcjonalnej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone