Zachowania zdrowotne osób starszych powiatu dębickiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Łabuzek, Aneta Grochowska, Kazimiera Moździerz, Wioletta Wstawska

2 (59) 2019 s. 138–144
Kliknij aby wrócić do spisu treści
138_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.23

Fraza do cytowania: Łabuzek M., Grochowska A., Moździerz K., Wstawska W. Zachowania zdrowotne osób starszych powiatu dębickiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):138–144. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.23

Wstęp. Przestrzeganie zachowań zdrowotnych ma istotny wpływ na proces starzenia się człowieka, gdyż zapewnia zachowanie autonomii w codziennym funkcjonowaniu. Na dobry stan zdrowia wpływa uregulowany tryb życia, zbilansowana dieta, aktywność fizyczna oraz prawidłowy sen i odpoczynek. Cel. Celem pracy była analiza zachowań zdrowotnych osób starszych w powiecie dębickim. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 140 mieszkańców powiatu dębickiego w okresie od marca do kwietnia 2016 r. W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzia badawczego użyto autorskiego kwestionariusza ankiety oraz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano testem Manna-Whitneya oraz testem Kruskala-Wallisa. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Obliczenia przeprowadzono programem SPSS. Wyniki. Wśród badanych znalazło się nieznacznie więcej kobiet (54,3%) niż mężczyzn (45,7%). Średni poziom nasilenia zachowań zdrowotnych wyniósł 86,89 pkt., na tej podstawie można stwierdzić, że nasilenie zachowań zdrowotnych wśród badanej grupy było powyżej poziomu przeciętnego. Zdrowego stylu życia starało się przestrzegać 42,9% badanych, natomiast 12,9% zadeklarowało nie przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia. Wnioski. Badania wykazały, że najbardziej nasilone u osób starszych są zachowania profilaktyczne, następne miejsce kolejno zajmują pozytywne nastawienie psychiczne i praktyki zdrowotne, a najmniej nasilone są praktyki żywieniowe. Osoby z wyższym wykształceniem, kobiety oraz osoby mieszkające w mieście prezentują wyższy poziom nasilenia zachowań zdrowotnych. Wiek badanych nie ma wpływu na przestrzeganie zachowań zdrowotnych. Status materialny ma istotny wpływ na zachowania profilaktyczne i pozytywne nastawienie psychiczne osób badanych. Osoby starające się przestrzegać zdrowego stylu życia, w tym także zasad prawidłowego żywienia, mają wyższy wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych.

Słowa kluczowe: zdrowie, zachowania zdrowotne, osoby starsze.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone