Ocena jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Hanna Skórzyńska, Marlena Krawczyk-Suszek, Anna Pacian

2 (59) 2019 s. 98–103
Kliknij aby wrócić do spisu treści
98_2_59_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.16

Fraza do cytowania: Skórzyńska H., Krawczyk-Suszek M., Pacian A. Ocena jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;2(59):98–103. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.16

Wstęp. Stwardnienie rozsiane jest chorobą przyczyniającą się do powstania i pogłębiania się niepełnosprawności. Problemy u pacjentów zdiagnozowanych na SM dotyczą nie tylko sfery fizycznej, w której obserwuje się zaburzenie czynności motorycznych i funkcjonalnych narządów, ale także złożone problemy natury psychicznej w procesie zmagania się z postępującą i wyniszczającą chorobą. Cel. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym oraz określenie wpływu choroby i innych czynników na satysfakcję z życia chorych. Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 100 pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym (SM). Do oceny jakości życia został wykorzystany standaryzowany kwestionariusz MSIS – 29. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu pakietu STATISTICA. Wyniki. Średnia wartość punktów uzyskiwanych w analizie sfery psychologicznej wynosiła X = 40,33. Sfera ta została oceniona nieco gorzej w porównaniu ze sferą fizyczną, gdzie średnia wynosiła X = 40,61. Wiek (p = 0,000) i czas trwania choroby (p = 0,000) istotnie wpływały na ocenę dwóch sfer życia u pacjentów. Postać rzutowo-przewlekła i wtórnie przewlekła istotnie obniżają jakość życia u pacjentów. Wnioski. Jakość życia w grupie pacjentów ze zdiagnozowanym SM jest niezadowalająca. Kobiety częściej wskazują na problemy natury psychologicznej będące następstwem choroby, natomiast mężczyźni nie potrafią pogodzić się z problemami związanymi z funkcjonalnością organizmu. Osoby czynne zawodowo lepiej oceniają jakość życia w porównaniu z osobami bezrobotnymi, emerytami i rencistami.

Słowa kluczowe: jakość życia, stwardnienie rozsiane, MSIS – 29.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone