Ocena wpływu aspektów psychospołecznych na poziom odczuwanego bólu przez pacjentów w opiece paliatywnej – badanie pilotażowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Dołoto, Urszula Frelek, Iwona Włodek, Agata Wojciechowska, Lena Serafin

1 (58) 2019 s. 75–80
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.13

Fraza do cytowania: Dołoto K., Frelek U., Włodek I., Wojciechowska A., Serafin L. Ocena wpływu aspektów psychospołecznych na poziom odczuwanego bólu przez pacjentów w opiece paliatywnej – badanie pilotażowe. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):75–80. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.13

Cel. Celem badania było poznanie psychospołecznych aspektów wpływających na poziom odczuwanego bólu przez pacjentów objętych opieką paliatywną oraz ocena roli działań terapeutycznych w zakresie niefarmakologicznego łagodzenia dolegliwości bólowych podejmowanych przez pielęgniarki. Materiał i metody. Badanie o charakterze pilotażu zostało przeprowadzone w stacjonarnych hospicjach wśród 40 pielęgniarek oraz 16 pacjentów. Wyniki. Analiza wyników badania wykazała, że w opinii badanych chorych największy wpływ na niefarmakologiczne łagodzenie dolegliwości bólowych ma wsparcie rodziny oraz wsparcie personelu pielęgniarskiego. Wykazano korelację pomiędzy występowaniem u pacjentów lęku/strachu a nasilaniem się dolegliwości bólowych (r = 0,848, p < 0,001), a także poczuciem własnej skuteczności na zmniejszanie dolegliwości bólowych (r = 0,848, p < 0,001). Pielęgniarki uważają, iż na odczucia bólowe mogą mieć wpływ wcześniejsze doświadczenia bólowe 65% (n = 26), postawa wobec bólu 60% (n = 24), stan emocjonalny 95% (n = 38) oraz osobowość pacjenta 92% (n = 37). Wnioski. Nasilające się dolegliwości bólowe powodują zwiększone ryzyko wystąpienia u pacjentów depresji, lęku oraz gniewu, natomiast poczucie nadziei wpływa na zmniejszanie poziomu odczuwanego bólu. Skutecznymi działaniami podejmowanymi przez personel pielęgniarski w niefarmakologicznym zwalczaniu bólu są: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, rozmowa, obecność i dotyk terapeutyczny. Kryteria, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie reakcji pacjenta na ból, to, m.in.: jego osobowość, stan emocjonalny oraz wcześniejsze dolegliwości bólowe.

Słowa kluczowe: psychospołeczne aspekty bólu, opieka paliatywna, ocena bólu, leczenie bólu.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone