Zachowania zdrowotne pacjentów z POChP

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aneta Grochowska, Przemysław Zając, Iwona Bodys-Cupak, Monika Łabuzek, Joanna Maciejowska

1 (58) 2019 s. 44–50
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.7

Fraza do cytowania: Grochowska A., Zając P., Bodys-Cupak I., Łabuzek M., Maciejowska J. Zachowania zdrowotne pacjentów z POChP. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):44–50. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.7

Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest niestety nieuleczalna i dość szybko postępuje. Zdecydowanie obniża jakość życia pacjentów. Pierwszą podstawową przyczyną choroby jest palenie tytoniu. Zachowania zdrowotne poprawiają jakość życia pacjentów. Cel. Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Materiał i metody. 98 osób cierpiących na POChP zapytano o ich chorobę. Wykorzystano kwestionariusze: IZZ, Mini-COPE oraz ankietę własnego autorstwa. Wyniki. Trzy czwarte tj. 77,6% ankietowanych to mężczyźni, wszyscy badani mieli ponad 50 lat. Prawie 90% nie pracowało zawodowo, a pozostali w większości pracowali fizycznie. Ponad 90% paliło w przeszłości, a 44,9% pali nadal. Ponad dwie trzecie badanych było narażonych na pyły i azbest. Duszności były częstym objawem choroby przeszkadzającym w codziennym życiu. Badani deklarowali dbałość o zdrowie, ale ich zachowania zdrowotne na skali IZZ były przeciętne. Wnioski. Występuje silna zależność pomiędzy paleniem tytoniu a występowaniem POChP. Płeć i wiek badanych wpływają na występowanie POChP. Wykonywanie czynności dnia codziennego nasila występowanie duszności u badanych. Zachowania prozdrowotne badanych wpływają na rzadsze nasilenie objawów POChP. Istnieje zależność pomiędzy ekspozycją na pyły, azbest i związki chemiczne a występowaniem POChP.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), palenie tytoniu.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone