Utrzymanie założeń Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Barbara Baranowska, Ewa Rogozińska, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Anna Durka, Dorota Sys, Beata Pięta

1 (58) 2019 s. 28–34
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.5

Fraza do cytowania: Baranowska B., Rogozińska E., Bączek G., Tataj-Puzyna U., Durka A., Sys D., Pięta B. Utrzymanie założeń Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):28–34. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.5

Inicjatywa „Szpital Przyjazny Dziecku (SzPD)” ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do karmienia naturalnego. Implementacja i kontynuowanie założeń tej idei wymaga wprowadzenia licznych zmian na poziomie organizacji opieki oraz edukacji personelu. Utrzymanie tytułu SzPD wiąże się z nakładem pracy całego personelu medycznego placówki. Cel. Celem pracy była ocena przez personel Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie działań związanych z utrzymaniem tytułu „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Materiał i metody. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą autorskiej ankiety wśród 38 pracowników szpitala zaangażowanych w działania związane z wdrożeniem i kontynuowaniem inicjatywy (położnych, pielęgniarek, lekarzy ginekologów-położników, lekarzy neonatologów). Wyniki. Wśród badanych większość przyznała, że nie odczuła różnicy w ilości pracy w opiece nad matką i dzieckiem po uzyskaniu tytułu SzPD (55%). Prawie co piąty badany, jako najbardziej istotną zmianę po wdrożeniu inicjatywy, wskazał wprowadzenie systemu rooming-in oraz przestrzeganie zasad „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Nieco mniej badanych zwróciło uwagę na fakt, jakie znaczenie ma obecność najbliższych osób podczas porodu (16%). Wyłączne karmienie piersią zostało uznane przez położne, lekarzy ginekologów-położników i pielęgniarki za najtrudniejszą do utrzymania praktykę wymaganą w realizacji idei SzPD. Wnioski. Stała realizacja praktyk związanych z wprowadzeniem do placówki Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku wiąże się z różnym stopniem trudności oraz z różnym nakładem pracy określanym przez odmienne grupy zawodowe.

Słowa kluczowe: Szpital Przyjazny Dziecku, promocja karmienia piersią, opieka okołoporodowa.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone