Ocena poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych z zakresu leków biologicznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Zuzanna Stachowiak, Dorota Kopciuch, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska, Krzysztof Kus

3 (60) 2019 s. 155–159
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.39

Fraza do cytowania: Paczkowska A., Zaprutko T., Stachowiak Z., Kopciuch D., Ratajczak P., Nowakowska E., Kus K. Ocena poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych z zakresu leków biologicznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):155–159. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.39

Wstęp. Leki biologiczne stanowią jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny. Podstawę tego zjawiska stanowi dynamiczny rozwój biotechnologii wykorzystującej osiągnięcia w dziedzinie inżynierii genetycznej do projektowania nowych terapii lekowych. Cel. Głównym celem pracy była ocena stopnia znajomości polskich i europejskich regulacji prawnych dotyczących wprowadzania, stosowania i monitorowania leków biotechnologicznych wśród studentów uczelni medycznych następujących kierunków: lekarski, biotechnologia medyczna oraz farmacja. Materiał i metody. Jako narzędzie badawcze posłużył anonimowy kwestionariusz dla studentów wybranych kierunków medycznych. W badaniu wzięło udział 189 studentów, w tym 145 kobiet i 44 mężczyzn. Wśród respondentów wybranych kierunków medycznych największy odsetek stanowili studenci medycyny (45,5%), a w dalszej kolejności studenci farmacji (30,2%) oraz biotechnologii (24,3%). Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż poziom wiedzy na temat podstawowych regulacji prawnych rynku leków biotechnologicznych jest niezadowalający wśród badanych studentów, w szczególności kierunków lekarskiego oraz farmacji. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, iż powinny zostać wprowadzone obligatoryjne kursy przedmiotowe z zakresu leków biotechnologicznych dla studentów medycyny i farmacji w celu przygotowania ich na pracę z lekami nowej generacji, ponieważ wyniki przeprowadzonych badań wskazują na ich niezadowalający poziom wiedzy z zakresu leków biotechnologicznych.

Słowa kluczowe: wiedza studentów, leki biologiczne, leki biopodobne, regulacje prawne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone