Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie z nim w pracy zawodowej pielęgniarek

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Iwona Kowalczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Kulik, Sylwia Duda, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak

4 (57) 2018 s. 472–478
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.69

Fraza do cytowania: Kowalczyk I., Domagalska J., Kulik A., Duda S., Waliczek M., Nowak P. Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie z nim w pracy zawodowej pielęgniarek. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):472–478. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.69

Wstęp. Stres został zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna. Nieprzerwany rozwój technologii i zmiany mentalne zachodzące w społeczeństwie sprawiają, iż jesteśmy zobligowani do ciągłego rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji, co jest przyczyną wielu sytuacji stresowych, z którymi nie każdy potrafi sobie radzić. Stres zakłóca równowagę psychiczną, ogranicza zdolność do pracy oraz funkcjonowanie w życiu społecznym, co negatywnie wpływa na jakość i efektywność wykonywanych obowiązków. Cel badania. Celem pracy była identyfikacja czynników stresogennych, ocena poziomu odczuwanego stresu oraz określenie najczęściej stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem w grupie zawodowej pielęgniarek w zależności od takich zmiennych, jak płeć, wykształcenie i staż pracy. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 157 czynnych zawodowo pielęgniarek z województwa śląskiego. Pomiarów kwestionariuszowych dokonano za pomocą anonimowej, autorskiej ankiety oraz dwóch standaryzowanych testów psychologicznych dotyczących stresu i strategii radzenia sobie z nim, tj. PSS 10 oraz MiniCope. Wyniki. W badanej grupie dominowało poczucie wysokiego poziomu stresu. Głównymi czynnikami stresogennymi były śmierć pacjenta oraz wynagrodzenie za pracę. Ankietowani respondenci najczęściej zwalczali stres poprzez strategię aktywnego radzenia sobie oraz planowania. Wnioski. (1) praca zawodowa pielęgniarek związana jest z narażeniem na silny stres (2) wykształcenie oraz staż pracy znamiennie różnicuje częstość stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem w szczególności w przypadku strategii skoncentrowanych na problemie oraz strategii unikowych (3) wskazane jest podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenia negatywnych objawów stresu w tej grupie zawodowej.

Słowa kluczowe: stres, pielęgniarki, sposoby radzenia sobie ze stresem, PSS 10, MiniCope.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone