Stopień akceptacji i przystosowania psychicznego do choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Kaźmierczak

4 (57) 2018 s. 444–451
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.65

Fraza do cytowania: Kaźmierczak M. Stopień akceptacji i przystosowania psychicznego do choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):444–451. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.65

Wstęp. Przystosowanie się do choroby jest bardzo ważne dla przebiegu procesu leczenia, a akceptacja choroby jest jego wyznacznikiem. Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji i przystosowania psychicznego do choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi oraz ustalenie zmiennych niezależnych, które determinują poziom akceptacji choroby. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej (KB 71/2017) na próbie 100 kobiet hospitalizowanych z powodu nowotworu piersi. Narzędzia badawcze wykorzystane w pracy: kwestionariusz ankiety własnej, Skala Akceptacji Choroby i Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej. Wyniki. Średni poziom akceptacji choroby według AIS w badanej próbie wyniósł 28,2 punktów. Kobiety najczęściej wykazywały strategię „ducha walki” w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Nie stwierdzono różnicy między wiekiem (p = 0,9458), wykształceniem (p = 0,9163), miejscem zamieszkania (p = 0,5555), aktywnością zawodową (p = 0,5445), stanem cywilnym (p = 0,8918) i statusem materialnym (p = 0,3819) a stopniem akceptacji choroby. Otrzymywane wsparcie instrumentalne (p = 0,9033) i typ rozpoznania nowotworu piersi (łagodny, złośliwy) nie warunkują stopnia akceptacji choroby (p = 0,1671). Wykazano, że wzrost strategii nasilenia „zaabsorbowania lękowego” wpływa na zmniejszenie poziomu akceptacji choroby (p < 0,01). Wzrost nasilenia strategii „bezradności-beznadziejności” powoduje obniżenie akceptacji choroby (p < 0,01). Poziom akceptacji choroby istotnie warunkuje życie intymne badanej próby kobiet (p = 0,02). Wnioski. Badana próba prezentowała wysoki poziom akceptacji choroby. Strategie: „zaabsorbowania lękowego” i „bezradności-beznadziejności” w istotny sposób warunkowały poziom akceptacji choroby. Najwyższą średnią w skali AIS uzyskały kobiety, u których choroba nowotworowa piersi nie wpłynęła na relacje intymne z partnerem. Zmienne socjodemograficzne, otrzymywane wsparcie instrumentalne, typ rozpoznania nowotworu piersi nie różnicowały akceptacji choroby wśród badanych.

Słowa kluczowe: akceptacja choroby, strategie radzenia sobie, nowotwór piersi.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone