Komercjalizacji a konsolidacja szpitali w opiniach pacjentów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Furtak-Niczyporuk, Janusz Jaroszyński, Katarzyna Kukuryka

4 (57) 2018 s. 432–438
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.63

Fraza do cytowania: Furtak-Niczyporuk M., Jaroszyński J., Kukuryka K. Komercjalizacji a konsolidacja szpitali w opiniach pacjentów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):432–438. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.63

System ochrony zdrowia jest zawsze konsekwencją prowadzenia określonej polityki zdrowotnej państwa, która w efekcie przesądza o jego celach i charakterze. Dlatego działania państwa w sektorze ochrony zdrowia powinny być zawsze odpowiedzialne i akceptowalne społecznie. W ciągu ostatnich lat nastąpiły znaczące zmiany w opiece zdrowotnej. Dotyczyły one przede wszystkim metod zarządzania i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Zmiany te wpłynęły nie tylko na pracę szpitali, ale też na pacjentów objętych usługami medycznymi. Praca miała na celu poznania opinii pacjentów w zakresie zmiana w systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza pod kątem konsolidacji i komercjalizacji szpitali. W badaniu opinii publicznej zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy zastosowaniu techniki badawczej w formie ankiety na grupie 100 pełnoletnich pacjentów publicznych szpitali. Wiedza pacjentów na temat zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia jest niska. Część badanych nie dostrzegała różnic w konsolidacji czy komercjalizacji szpitali. Tu bez względu na użyty termin pacjenci najwyraźniej każdą zmianę traktują negatywnie, co potwierdziła większa część badanych. Zmiany te najczęściej badanym kojarzą się z zamykaniem szpitali, niezależnie od tego, czy byłyby one zadłużone, czy też nie. Wśród najczęstszych obaw badanych należy wymienić brak możliwości leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania oraz trudniejszy dostęp do specjalistów. Część badanych dostrzegła też pewne korzyści z wprowadzanych zmian na rynku usług medycznych, takie jak przyjaźniejsze podejście personelu medycznego do pacjenta oraz diagnostyka i leczenie nową aparaturą. Na wiedzę o komercjalizacji i konsolidacji ma wpływ wiek pacjentów, a także ich poziom wykształcenia. Wiek, czas oczekiwania oraz miejsce zamieszkania badanych wpływa na postrzeganie tego, która z grup odnosi największe korzyści z wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: konsolidacja, komercjalizacja, rynek usług medycznych.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone