Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Połocka-Molińska, Anna Molińska-Kulesza, Katarzyna Plagens-Rotman, Jolanta Swobodzińska

4 (57) 2018 s. 395–407
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.58

Fraza do cytowania: Połocka-Molińska M., Molińska-Kulesza A., Plagens-Rotman K., Swobodzińska J. Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):395–407. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.58

Wstęp. Życie z chorobą nowotworową piersi wymaga od kobiety wypracowania sobie nowej postawy wobec zmieniającej się rzeczywistości, odwołania się do procesów przewartościowania poszczególnych dziedzin życia na wielu płaszczyznach. W ostatnich latach, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), kieruje się dużą uwagę na jakość życia pacjentów w czasie leczenia choroby nowotworowej i po jego zakończeniu. Szczególne zainteresowanie ukierunkowano na jakość życia podczas leczenia uzupełniającego, jakim jest chemioterapia. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że chemioterapia jest leczeniem, które niesie ze sobą wiele skutków ubocznych, a tym samym wpływa, na jakość życia tych kobiet. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po mastektomii będących w trakcie leczenia uzupełniającego – chemioterapii. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 171 kobiet z rakiem piersi po przebytej mastektomii, u których zastosowano standardową chemioterapię. Narzędziem badawczym był standaryzowany, powszechnie stosowany przy chorobach nowotworowych, kwestionariusz jakości życia – EORTC QLQ-C30 (wersja 3.0) w wersji polskiej oraz samodzielnie opracowana ankieta składająca się z dwóch części: demograficzno-społecznej i medycznej. Wyniki. Przeprowadzone badania oraz analiza statystyczna wykazały, że wyższy standard życia, tj. wyższy status ekonomiczny, lepsze warunki zamieszkania, stałe dochody, sprzyjają wyższej ocenie jakości życia i powodują, że skutki uboczne chemioterapii są mniej uciążliwe. Wykazano również, że osoby bardziej aktywne zawodowo i mogące liczyć na wsparcie najbliższych wyżej oceniają jakość życia i mniej narzekają na dolegliwości po przebytej mastektomii, będąc w trakcie chemioterapii.

Słowa kluczowe: jakość życia, rak gruczołu piersiowego, mastektomia, leczenie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone