Nab-paklitaksel w leczeniu raka sutka – przegląd systematyczny nanotechnologii – badania wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Ratajczak, Patrycja Bogdaniec, Krzysztof Kus, Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska

3 (56) 2018 s. 328–333
Kliknij aby wrócić do spisu treści
328_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.48

Fraza do cytowania: Ratajczak P., Bogdaniec P., Kus K., Kopciuch D., Paczkowska A., Zaprutko T., Nowakowska E. Nab-paklitaksel w leczeniu raka sutka – przegląd systematyczny nanotechnologii – badania wstępne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):328–333. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.48

Wstęp. Nanomateriały ze względu na doskonałe właściwości fizyko-chemiczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w medycynie, w szczególności w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych czy zakaźnych. Technologie takie jak nanorurki węglowe, nanocząstki metali, polimeryczne białka czy liposomy okazują się przydatne zarówno w procesie diagnostycznym, jak i na etapie leczenia. Szczególnie istotnym kierunkiem wykorzystania tej technologii zdaje się celowany transport leków, znacznie poprawiający parametry farmakokinetyczne stosowanych leków. Cel. Celem przeprowadzonego przeglądu systematycznego literatury naukowej było określenie skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem w warunkach badania klinicznego nab-paklitakselu (NAB) (substancja lecznicza sprzężona z albuminami) w porównaniu do standardowo stosowanego paklitakselu (PAK) w zakresie leczenia pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem piersi. Materiały i metody. Przegląd systematyczny został wykonany zgodnie z wytycznymi AOTMiT, a także Biblioteki Cochrane. Publikacje włączone do przeglądu były zgodne z określonymi w toku pracy kryteriami włączenia i wykluczenia badań. Jako miarę efektywności analizowanych technologii przyjęto parametry PFS (czas wolny od wznowy choroby) oraz pCR (całkowitą odpowiedź patologiczną). W zakresie analizy profilu bezpieczeństwa uwzględniano wszystkie opisane zgłoszenia działań niepożądanych w publikacjach włączonych do przeglądu. Wyniki. Uzyskane wyniki wskazały na potencjalnie wyższą skuteczność NAB względem PAK, potwierdzając słuszność zastosowania nanotechnologii w celu poprawy parametrów dystrybucji leków w zakresie zarówno parametru PFS jak i cPR. NAB stosowanych w referencyjnych dawkach (100-125 mg) powodował także znacznie mniej działań niepożądanych w porównaniu do standardowego odpowiednika. Stosowanie NAB dawało szczególnie dobre rezultaty w grupach pacjentów źle rokujących. Wnioski. Należy stwierdzić, iż NAB przy zachowaniu odpowiedniego dawkowania okazuje się lekiem zarówno bardziej skutecznym jak i bezpieczniejszym dla pacjentów stosujących chemioterapię w leczeniu nowotworów piersi.

Słowa kluczowe: paklitaksel, albuminy, nanotechnologia, przegląd systematyczny.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone