Rola czynników socjodemograficznych oraz klinicznych w subiektywnej ocenie jakości życia młodzieży chorującej na nadciśnienie tętnicze

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Paczkowska, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Dorota Kopciuch, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

3 (56) 2018 s. 313–321
Kliknij aby wrócić do spisu treści
313_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.46

Fraza do cytowania: Paczkowska A., Hoffmann K., Bryl W., Kopciuch D., Zaprutko T., Kus K., Ratajczak P., Nowakowska E. Rola czynników socjodemograficznych oraz klinicznych w subiektywnej ocenie jakości życia młodzieży chorującej na nadciśnienie tętnicze. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):313–321. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.46

Cel. Celem pracy była subiektywna ocena jakości życia młodzieży ze zdiagnozowanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym oraz identyfikacja wybranych czynników socjodemograficznych i klinicznych mających istotny wpływ na ocenę jakości życia pacjentów. Materiał i metody. Badaniem prospektywnym, przekrojowym objęto 1930 pacjentów, spośród których w oparciu o ściśle określone kryteria włączania i wyłączania pacjentów z badania wybrano docelową grupę badaną, składającą się z 62 pacjentów (42 mężczyzn, 20 kobiet) w wieku od 16-18 r. ż. Grupę kontrolną, odpowiednią pod względem wieku i liczebności, stanowiły osoby zdrowe. W przeprowadzonym badaniu zastosowano standaryzowany kwestionariusz ogólnej oceny jakości życia- KIDSCREEN- 27 oraz specyficzny objawowy- cześć A kwestionariusza- Health Status Index w polskiej wersji językowej. Wyniki. Jakość życia osób z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym była znamiennie niższa w aspekcie domeny zdrowia fizycznego i psychologicznego kwestionariusza KIDSCREEN-27 w porównaniu do poziomu jakości życia osób zdrowych (mediana: 78 vs 75 p< 0,05). Wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jakość życia płci męskiej była znamiennie niższa, aniżeli płci żeńskiej. Wykazano istnienie ujemnej korelacji między poziomem ogólnej jakości życia pacjentów, a wartościami ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, wskaźnikiem masy ciała oraz ilości występujących objawów niepożądanych w przebiegu nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży. Wnioski. Nadciśnienie tętnicze znamiennie upośledza jakość życia młodzieży w kontekście domeny zdrowia fizycznego i samopoczucia psychologicznego. Ocena jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zależna jest od czynników socjodemograficznych jak i klinicznych, istnieje zatem potrzeba multidyscyplinarnego podejścia do problematyki związanej z terapią nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży.

Słowa kluczowe: jakość życia, młodzież, nadciśnienie tętnicze, czynniki kliniczne, czynniki socjodemograficzne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone