Zmiany w dostępności ekonomicznej do leków po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej w Polsce – badanie pilotażowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Michał Michalak, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

3 (56) 2018 s. 306–312
Kliknij aby wrócić do spisu treści
306_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.45

Fraza do cytowania: Kopciuch D., Paczkowska A., Zaprutko T., Michalak M., Kus K., Ratajczak P., Nowakowska E. Zmiany w dostępności ekonomicznej do leków po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej w Polsce – badanie pilotażowe. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):306–312. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.45

Wstęp. W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U.2011.122.696. W zgodnej opinii ekspertów, wprowadzone zmiany w refundacji były jedną z najpoważniejszych reform w polskim systemie ochrony zdrowia w ciągu ostatnich lat. Cel. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy nowa ustawa refundacyjna spełniła oczekiwania i potrzeby zdrowotne społeczeństwa, zwiększając dostęp do leczenia. W niniejszym badaniu podjęto próby retrospektywnego zidentyfikowania efektów działania ustawy i na tej podstawie starano się zaproponować kierunki jej zmian. Metodologia. Badanie przeprowadzono na grupie 900 losowo wybranych respondentów będących bezpośrednimi odbiorcami zmian w ustawie refundacyjnej. Narzędziem badawczym była ankieta stworzona na potrzeby badania, składająca się z pięciu pytań; trzech o charakterze zamkniętym oraz dwóch o charakterze otwartym. Wyniki. Zdecydowana większość ankietowanych uważała, że od momentu wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej pacjenci częściej rezygnują z realizacji recept. Zjawisko nierealizowania recept zależne jest od zamieszkiwanego regionu Polski i częściej występuje w biedniejszych obszarach kraju, takich jak region wschodni i południowy. Większość ankietowanych udzieliła odpowiedzi negatywnej na temat zasadności refundowania substancji czynnych, które w tej samej dawce dostępne są w produktach OTC. Substancją czynną, którą respondenci najczęściej wskazywali, jako niepotrzebnie refundowaną był ibuprofen, loperamid oraz ranitydyna. Wnioski. Warto podkreślić, iż trzy lata funkcjonowania ustawy nie do końca spełniły oczekiwania społeczeństwa. Pomimo spadku cen leków, ich dostępność pogorszyła się. Wprawdzie od wprowadzenia ustawy o refundacji, finansowaniem ze środków publicznych obejmowane są także nowe leki, jednak jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, potrzeby chorych są znacznie większe.

Słowa kluczowe: oczekiwania społeczne, dostępność ekonomiczna, ustawa refundacyjna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone