Psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów poddawanych hemodializie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Iwona Bodys‑Cupak, Przemysław Zając

1 (54) 2018 s. 91–97
Kliknij aby wrócić do spisu treści
91_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.13

Fraza do cytowania: Grochowska A., Kołpa M., Bodys‑Cupak I., Zając P. Psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów poddawanych hemodializie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):91–97. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.13

Wstęp. Przewlekła niewydolność nerek przebiega z okresami zaostrzeń i poprawy, ze świadomością nieuleczalności bądź oczekiwaniem na wykonanie przeszczepu. Procesu chorobowego nie można zatrzymać lub wyleczyć, a zastosowanie dializoterapii wpływa na przedłużenie życia pacjenta. W związku z tym, u chorego występują sytuacje trudne, związane ze stałym występowaniem dolegliwości lub pojawieniem się nowych. Cel pracy. Celem pracy było poznanie wpływu hemodializy na psychospołeczne funkcjonowanie chorych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Tarnowie i Brzesku. W badaniu wzięły udział 74 osoby w wieku od 25 do 86 lat, średni wiek badanych wyniósł M = 66 lat (SD = 11,5 roku). Badania w tym ośrodku przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku. Do badań posłużył krótki kwestionariusz autorski oraz formularz Kidney Disease Quality of Life (KDQOL‑SF 1.3) przeznaczony do oceny jakości życia chorych leczonych nerkozastępczo. Analizy statystyczne przeprowadzono pakietem statystycznym Statistica Pl 8.0 (StatSoft). Wyniki. Prawie wszystkie osoby (92%) przyznały, że z powodu problemów emocjonalnych ograniczyły ilość czasu poświęcanego na pracę lub inne czynności. Wraz z wiekiem zmniejsza się ilość czasu spędzanego w pracy lub przeznaczanego na wykonywanie innych czynności (p = 0,033), natomiast częściej pojawiają się trudności w wykonaniu pracy lub innych czynności z powodu zdrowia fizycznego (p = 0,003). Im dłuższy był czas leczenia metodą hemodializy u badanych osób, tym częściej ograniczały one rodzaj wykonywanej pracy lub innych czynności z powodu zdrowia fizycznego (p = 0,005). Wnioski. Wiek oraz czas trwania dializ determinują funkcjonowanie pacjentów w sferze społecznej, zawodowej i emocjonalnej. Samopoczucie pacjentów dializowanych jest gorsze niż samopoczucie osoby zdrowej, jest to spowodowane często występującymi skutkami ubocznymi oraz powikłaniami terapii nerkozastępczej.

Słowa kluczowe: hemodializa, przewlekła niewydolność nerek, choroby nerek.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone