Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w poradniach diabetologicznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Kowalska, Monika Pliszka

1 (54) 2018 s. 54–61
Kliknij aby wrócić do spisu treści
54_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.7

Fraza do cytowania: Kowalska K., Pliszka M. Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w poradniach diabetologicznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):54–61. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.7

Wstęp. Nieodłącznym elementem terapii cukrzycy jest edukacja diabetologiczna, realizowana na podstawie odpowiednio przygotowanego programu edukacji. Wstępna ocena wiedzy i preferencji edukacyjnych uczestników pozwala na dostosowanie treści i metod kształcenia do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Cel pracy. Celem pracy było określenie potrzeb edukacyjnych pacjentów z cukrzycą typu 2 przed przystąpieniem do programu edukacji diabetologicznej. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 145 pacjentów z cukrzycą typu 2, leczących się w poradniach diabetologicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podstawowym narzędziem badawczym pracy był kwestionariusz ankiety, którym sprawdzano aktualny stan wiedzy pacjentów oraz ich potrzeby edukacyjne. Wyniki. Wśród badanych 97% posiada glukometr, a 92% prowadzi dzienniczek samokontroli glikemii. Jedynie 48% pacjentów zna prawidłowe miejsce nakłucia palca w celu pomiaru glikemii. Tylko 12% badanych zmienia igłę w nakłuwaczu po każdym jego użyciu, a 14% osób stosujących insulinoterapię zmienia igłę we wstrzykiwaczu po każdym podaniu insuliny. Istotne braki w wiedzy na temat profilaktyki stopy cukrzycowej stwierdzono u 31% respondentów. Mimo wieloletniej cukrzycy tylko 34% pacjentów zna prawidłowe postępowanie w przypadku hipoglikemii. Przed przystąpieniem do edukacji diabetologicznej zainteresowanie wszystkimi tematami z zakresu cukrzycy było bardzo wysokie, w każdym przypadku uzyskana średnia wynosiła powyżej 9 punktów w skali 10-punktowej. Największym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący zasad żywienia w cukrzycy (M = 9,99). Wnioski. Wykazano, że pacjenci po średnio 11 latach chorowania na cukrzycę nadal mają braki edukacyjne w zakresie samokontroli i samoopieki. Badani nie rozumieją stosowanych pojęć bądź poleceń albo interpretują je w niewłaściwy sposób. Pacjenci są zainteresowani poszerzaniem wiedzy na temat różnych aspektów cukrzycy. Działanie edukacyjne powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, edukacja diabetologiczna, samoopieka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone