Ocena wiedzy osób starszych na temat transplantacji narządów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Elżbieta Antos, Małgorzata Dopierała

1 (54) 2018 s. 40–46
Kliknij aby wrócić do spisu treści
40_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.5

Fraza do cytowania: Antos E., Dopierała M. Ocena wiedzy osób starszych na temat transplantacji narządów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):40–46. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.5

Wstęp. Transplantacja narządów, jak wynika z doświadczeń wielu lat, jest obecnie najlepszą, bardzo często jedyną alternatywą dla osób ze schyłkową niewydolnością narządów. Rozwój tej dziedziny daje możliwości poprawy jakości życia i – co najważniejsze – ratuje życie. Napotyka jednak ona na poważne bariery moralne, społeczne i ludzkie. Cel pracy. Zbadanie i poznanie reprezentowanego przez osoby starsze stanu wiedzy na temat transplantacji narządów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Ankietowanym zadano 24 pytania zamknięte poruszające zagadnienia związane z wiedzą ogólną o transplantologii, jak również z konkretnymi postawami w hipotetycznych sytuacjach. Wyniki. Analiza jasno wykazała jedynie dopuszczający poziom wiedzy wśród osób starszych, jednocześnie najliczniejsza grupa reprezentowała niedostateczną znajomość omawianego tematu (37%). Zdecydowanie jest to wynik świadczący o dużych brakach wiedzy związanej z problematyką przeszczepiania narządów. Wnioski. Mimo że ankietowani w zdecydowanej większości wykazują aprobatę przeszczepiania narządów, to jednak stan wiedzy osób starszych na temat transplantacji jest niewystarczający. Wykształcenie ankietowanych osób starszych jest czynnikiem wpływającym na wiedzę i postawy dotyczące przeszczepiania narządów. Wśród osób starszych wraz ze wzrostem poziomu wiedzy na temat transplantacji narządów wzrasta akceptacja przeszczepów. Miejsce zamieszkania jest czynnikiem wpływającym na poziom wiedzy i akceptacji transplantacji narządów wśród osób starszych – osoby starsze, mieszkańcy wsi mają mniejszą wiedzę dotyczącą transplantologii. Istnieje potrzeba propagowania wiedzy na temat transplantacji narządów wśród osób starszych.

Słowa kluczowe: przeszczep, śmierć mózgu, zgoda domniemana, alokacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone