Jakość świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów z obszaru Polski Wschodniej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Zbigniew Tarkowski, Olga Dąbska, Joanna Monastyrska, Ewa Humeniuk

1 (54) 2018 s. 33–39
Kliknij aby wrócić do spisu treści
33_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.4

Fraza do cytowania: Tarkowski Z., Dąbska O., Monastyrska J., Humeniuk E. Jakość świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów z obszaru Polski Wschodniej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):33–39. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.4

Wstęp. Badanie opinii obrazujące stopień realizacji potrzeb pacjentów przez system opieki zdrowotnej pozwala na skuteczną identyfikację tych potrzeb, a także wyznaczenie obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie udoskonaleń. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej określona na podstawie opinii pacjentów z obszaru Polski Wschodniej. Materiał i metody. Przeprowadzając badania, posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz służący do oceny jakości i stopnia satysfakcji z usług specjalistycznej opieki zdrowotnej. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu SAS Enterprise Guide. Przyjęto poziom istotności p < 0,05, wskazujący na istotne statystycznie różnice bądź zależności. Posłużono się testami chi² Pearsona, t-Studenta, r-Spearmana. Grupę badaną stanowiło 144 pacjentów poradni udzielających specjalistycznych świadczeń. Wyniki. Na poziom zadowolenia pacjentów ze świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej wpływały wiek i wykształcenie oraz czas oczekiwania i dostępność usług. Najwyższy odsetek osób nieusatysfakcjonowanych występował wśród badanych do 20. r.ż. i z wykształceniem podstawowym. Im czas oczekiwania na wizytę był krótszy, a dostępność do usług wyższa, tym pacjent odczuwał większe zadowolenie ze świadczeń. Satysfakcji z usług medycznych nie determinowały płeć i miejsce zamieszkania respondentów. Wnioski. Jakość usług medycznych jest sposobem na konkurencyjność wśród świadczeniodawców na rynku medycznym, lecz głównie wiąże się z możliwością poprawy satysfakcji i realizacją oczekiwań pacjentów.

Słowa kluczowe: jakość, satysfakcja, opieka medyczna, pacjent.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone