Wybrane czynniki wartościowania zdrowia wśród kobiet ciężarnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Pieniążek, Joanna Błajda, Edyta Barnaś

1 (54) 2018 s. 13–20
Kliknij aby wrócić do spisu treści
13_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.2

Fraza do cytowania: Pieniążek A., Błajda J., Barnaś E. Wybrane czynniki wartościowania zdrowia wśród kobiet ciężarnych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):13–20. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.2

Wstęp. Ciąża wywiera ogromny wpływ na organizm kobiety pod wieloma względami, m.in.: fizjologicznym, endokrynnym i psychologicznym. Postrzeganie zdrowia przez ciężarne jest zależne od wielu uwarunkowań. To, w jaki sposób kobiety przygotowują się do ciąży, czy jest ona planowana, wiek zajścia w pierwszą ciążę, warunki społeczno-ekonomiczne w dużej mierze wpływają na przebieg ciąży oraz stan zdrowia matki i dziecka. Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości zdrowia w opinii kobiet ciężarnych z uwzględnieniem czynników społecznych, medycznych i demograficznych. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 200 kobiet ciężarnych zamieszkujących Rzeszów i okolicę. Do zebrania danych posłużono się standaryzowanym kwestionariuszem Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ), całość opracowano w programie SPSS. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano testem Manna-Whitneya, testem Kruskala-Wallisa oraz obliczając współczynnik korelacji rho Spearmana. Wyniki. Ankietowane najwyższą wagę przykładają do zdrowia rozumianego jako wynik, tj. „należycie się odżywiać”, „dbać o wypoczynek i sen”, właściwość, tj. „posiadać sprawne wszystkie części ciała”, „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych”, oraz stan, tj. „czuć się dobrze”, „czuć się szczęśliwym przez większą część czasu”. Kobiety, które miały za sobą większą liczbą porodów siłami natury, w mniejszym stopniu postrzegały bycie zdrowym jako dbanie o wypoczynek lub sen, natomiast w większym stopniu kojarzyły bycie zdrowym z niechorowaniem. Z kolei badane, które miały za sobą większą ilość martwych porodów, częściej bycie zdrowym kojarzyły z niechorowaniem. Wnioski. Wartość zdrowia badanych kobiet ciężarnych w niewielkim stopniu jest zależna od zmiennych społeczno-demograficznych oraz stanu położniczego. Ankietowane najwyższą wagę przywiązują do zdrowia rozumianego jako wynik i właściwość oraz stan.

Słowa kluczowe: zdrowie, wartościowanie zdrowia, kobiety ciężarne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone