Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli akademickich

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Smutek, Aleksandra Kulik, Joanna Domagalska, Przemysław Nowak

4 (53) 2017 s. 470–481
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Smutek K., Kulik A., Domagalska J., Nowak P. Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli akademickich. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):470–481.

Wstęp. Stres zawodowy zaliczany jest do czynników psychofizycznych wpływających niekorzystnie na pracowników i całą organizację. Może on wywoływać negatywne skutki zdrowotne, jak również poważne konsekwencje ekonomiczne i organizacyjne. Cel. Cele badania to: (1) pomiar natężenia stresu, (2) określenie jego przyczyn w grupie nauczycieli akademickich, (3) ocena rodzaju strategii stosowanej w sytuacji stresowej oraz (4) określenie konieczności wprowadzenia działań profilaktycznych. Materiał i metody. Badanie zostało zrealizowane na uczelniach wyższych na terenie Śląska. Wzięło w nim udział 198 nauczycieli akademickich, którzy wypełniali autorską ankietę dotyczącą potencjalnych stresorów oraz kwestionariusze: PSS-10 badający poziom natężenia stresu i MINI-COPE oceniający sposoby radzenia sobie ze stresem. Wyniki. Stwierdzono, że psychiczne obciążenie pracą, organizacja pracy i okresowa ocena stanowią najbardziej stresogenne czynniki w pracy nauczycieli akademickich. Wysoki poziom natężenia stresu cechuje 2/5 wszystkich respondentów. Aktywne radzenie sobie, planowanie i poszukiwanie wsparcia emocjonalnego są charakterystycznymi metodami radzenia sobie ze stresem w badanej grupie nauczycieli akademickich. Wnioski. Praca na stanowisku nauczyciela akademickiego jest mocno stresująca, dlatego sposoby ograniczenia stresu powinny obejmować dwa aspekty: czynniki go wywołujące, a także metody radzenia sobie z nim. Wskazane byłoby podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, w tym organizowanie regularnych spotkań nauczycieli akademickich z psychologiem.

Słowa kluczowe: stres, stres zawodowy, nauczyciel akademicki, sposoby radzenia sobie ze stresem.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone