Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej w opinii położnych z województwa podkarpackiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Edyta Barnaś, Elżbieta Wróbel, Renata Raś, Grzegorz Panek

2 (51) 2017 s. 184–190
Kliknij aby wrócić do spisu treści
184_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Barnaś E., Wróbel E., Raś R., Panek G. Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej w opinii położnych z województwa podkarpackiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):184–190.

Wstęp. Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej ukierunkowane jest na zaspokajanie potrzeb pacjentów. Wdrażanie systemów zarządzania jakością wymaga usystematyzowanego postępowania z zakresu standaryzacji, zgodnie z wymogami normatywnymi w ochronie zdrowia. Cel. Poznanie opinii położnych pracujących na terenie województwa podkarpackiego na temat wpływu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej na ich pracę. Materiał i metody. Przebadano 118 położnych pracujących w trzech dużych szpitalach podkarpackich. Badanie zrealizowano w okresie styczeń – luty 2016 roku. Przeprowadzono je metodą sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety. Do analizy wykorzystano test chi-kwadrat Pearsona, przyjmując poziom p < 0,05. Wyniki. Badane to kobiety w średnim wieku 45,66 roku, z 10-letnim stażem pracy w zawodzie położnej. Według badanych istotnym czynnikiem wpływającym na poziom zadowolenia ze współpracy z przełożonymi jest przepływ informacji (p = 0,0001). Im lepsza organizacja pracy w placówce, tym częściej badane dostrzegały, że dokumentacja była dostosowana do obowiązujących procedur (p = 0,0054). Osoby, które doskonaliły swoje umiejętności, były bardziej zadowolone ze współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego (p = 0,0120). Prawie połowa badanych wskazała na brak jakichkolwiek systemów motywacyjnych w ich miejscu pracy. Wnioski. Wprowadzanie zmian w systemach zarządzania jakością niesie ze sobą szereg implikacji praktycznych. Wymaga to jednak ciągłej czujności ze strony kadry zarządzającej, która powinna wdrażać zmiany stopniowo, utrwalać właściwe postawy pracownicze i motywować do asymilowania tych zmian. Położne, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, mogą być uczestnikami w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, satysfakcja z pracy, położna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone