Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu przewlekłego nieswoistego zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Jankowska, Marta Paprocka, Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak

2 (51) 2017 s. 176–183
Kliknij aby wrócić do spisu treści
176_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jankowska A., Paprocka M., Zeńczak-Praga K., Zgorzalewicz-Stachowiak M. Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu przewlekłego nieswoistego zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):176–183.

Wstęp. Przewlekły nieswoisty zespół bólowy kręgosłupa (PNZBK) stanowi nieustannie narastający problem medyczny i społeczny. W leczeniu stosuje się ogólnie pojętą fizjoterapię, w tym masaż leczniczy oraz przezskórną elektryczną stymulację nerwów – TENS – i lampę sollux. Cel. Ocena efektywności powyższych zabiegów w usprawnianiu chorego z PNZBK w odcinku szyjnym kręgosłupa. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 74 pacjentów, u których stwierdzono PNZBK szyjnego odcinka. Średnia wieku pacjentów wynosiła 54,5 ± 12 lat. Badani zostali podzieleni na dwie grupy. Pacjentom w pierwszej grupie wykonywano masaż leczniczy, natomiast w drugiej grupie – prądy TENS oraz naświetlanie lampą sollux. Przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu badani wypełniali ankietę, w której oceniali poziom bólu za pomocą subiektywnej skali VAS, jego intensywność i częstość występowania na podstawie skali Laitinena oraz stopień dysfunkcji kręgosłupa szyjnego poprzez skalę Oswestry. Dodatkowo wykonano linijny pomiar zakresu ruchu we wszystkich płaszczyznach w odcinku szyjnym zgodnie z wytycznymi Zembatego. Wyniki. Uzyskano wyniki potwierdzające skuteczność obydwu metod. W obu grupach odnotowano zmniejszenie się dolegliwości bólowych oraz poprawie uległa sprawność funkcjonalna badanych. Ruchomość w odcinku szyjnym istotnie wzrosła w wyniku stosowanych powyższych zabiegów. Wnioski. Zastosowane metody fizjoterapeutyczne okazały się być skuteczne w usprawnianiu pacjentów z PNZBK w odcinku szyjnym. Pomiędzy obydwoma grupami badawczymi nie odnotowano wyraźnych, statystycznych różnic w efektywności terapeutycznej zastosowanych metod.

Słowa kluczowe: przewlekły nieswoisty zespół bólowy kręgosłupa szyjnego, kręgosłup szyjny, fizjoterapia, masaż leczniczy, prądy TENS.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone