Wczesne i późne odczyny popromienne u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Klasyfikacja EORTC/RTOG i ocena wybranych parametrów morfologicznych krwi obwodowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Białas, Bartek Bartoś, Anna Bodusz

2 (51) 2017 s. 168–175
Kliknij aby wrócić do spisu treści
168_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Białas P., Bartoś B., Bodusz A. Wczesne i późne odczyny popromienne u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Klasyfikacja EORTC/RTOG i ocena wybranych parametrów morfologicznych krwi obwodowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):168–175.

Wstęp. Radioterapia jest powszechnie stosowaną metodą leczenia wielu nowotworów, między innymi raka szyjki macicy. Ta forma terapii może jednak powodować występowanie efektów ubocznych w obszarze objętym napromieniowaniem. Cel. Celem pracy była retrospektywna ocena wczesnych i późnych odczynów popromiennych u chorych poddanych radioterapii z powodu raka szyjki macicy. Materiał. Analizie poddano 36 chorych, u których wdrożono teleradioterapię z uzupełniającą brachyterapią. Kwalifikowane do tego typu leczenia były kobiety w stopniu zaawansowania klinicznego IIIB. Z wykorzystaniem jednoczesnej radiochemioterapii leczonych było 19 chorych, zaś samodzielną radioterapię zastosowano u 17 kobiet. Analiza odczynów popromiennych opierała się na informacjach zawartych w kartach historii choroby. Metody. Toksyczność leczenia oceniono, wykorzystując skalę EORTC/RTOG zdefiniowaną dla pęcherza moczowego, jelit oraz skóry. Ponadto analizie poddano wartość wybranych elementów morfotycznych krwi, takich jak: hemoglobina (HGB), hematokryt (HCT), erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC), neutrofile (NEUT) i trombocyty (PLT), których zmiany wskazują na toksyczność hematologiczną leczenia. Wyniki. W badanych grupach nie stwierdzono występowania odczynów popromiennych ze strony skóry. Zaobserwowano istotne statystycznie zmiany parametrów hematologicznych (WBC, NEUT, HCT i PLT) u pacjentek objętych skojarzoną radiochemioterapią. Wnioski. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na większą toksyczność hematologiczną radioterapii z jednoczesnym zastosowaniem chemioterapii.

Słowa kluczowe: radioterapia, rak szyjki macicy, odczyny popromienne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone