Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Nowak, Anna Chendoszka, Diana Martonik, Aneta Metelska, Anna Skręta, Ewa Pasieka

1 (50) 2017 s. 67–73
Kliknij aby wrócić do spisu treści
67_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Nowak P., Chendoszka A., Martonik D., Metelska A., Skręta A., Pasieka E. Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):67–73.

Wstęp. Intensywny rozwój nauk medycznych w ostatnich latach sprawił, że ogromną rolę zaczęły odgrywać gałęzie edukacji kształcące wykwalifikowaną kadrę zdolną do efektywnej pomocy choremu. Elektroradiologia jest kierunkiem kształcącym personel medyczny wykonujący szerokie spektrum badań diagnostycznych oraz uczestniczący w procesie terapeutycznym z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Cel. Celem pracy było poznanie motywów wyboru elektroradiologii i oczekiwań związanych z zawodem wśród studentów kierunku. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą sondażową z użyciem ankiety autorskiej na grupie studentów elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do analizy statystycznej użyto programu STATISTICA 10. Wyniki. Większość (86,67%) studentów deklaruje świadomy wybór kierunku. Główną przyczyną wyboru było zainteresowanie przedmiotami medycznymi. Najwięcej studentów po ukończeniu nauki chciałoby pracować w pracowni tomografii komputerowej (n = 74; 18,2%), w dalszej kolejności: w pracowni rezonansu magnetycznego (n = 72; 17,7%) i gabinecie rentgenowskim (n = 51; 12,5%). Jeden z ankietowanych nie planował wiązać swojej przyszłości z zawodem elektroradiologa. Średnia ocena wyboru kierunku studiów wyniosła 6,30. Osoby, które udzieliły odpowiedzi, że nie dostały się na inny, „wymarzony” kierunek, statystycznie niżej oceniły poziom zadowolenia (p = 0,024). Średnia oczekiwana pensja to 3113,45 zł. Wnioski. Zainteresowanie przedmiotami związanymi z medycyną to najczęstszy powód wyboru kierunku. Motywy wyboru elektroradiologii są podobne jak na innych kierunkach medycznych. Oczekiwania studentów dotyczące zarobków przekraczają rzeczywiste płace w ochronie zdrowia.

Słowa kluczowe: elektroradiologia, studenci, motywacja, ochrona zdrowia.Copyright © 2006–2021 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone