Wybrane zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z Podkarpacia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Pieniążek, Dominika Gałda, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś

1 (50) 2017 s. 49–57
Kliknij aby wrócić do spisu treści
49_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Pieniążek A., Gałda D., Błajda J., Kołpa M., Barnaś E. Wybrane zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z Podkarpacia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):49–57.

Wstęp. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży mają wpływ nie tylko na ich zdrowie, ale także na zdrowie dziecka, tym samym rodziny oraz szeroko rozumianego społeczeństwa. Elementarne czynniki, tj. właściwe nawyki zdrowotne, stosowanie profilaktyki, odpowiednie odżywianie, pozytywne nastawienie psychiczne, kształtują ogół zachowań zdrowotnych jednostki. Cel. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych kobiet ciężarnych oraz oszacowanie zależności pomiędzy czynnikami socjodemograficznymi a tymi zachowaniami. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 200 kobiet ciężarnych z terenu województwa podkarpackiego. Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny, narzędziem – standaryzowany kwestionariusz oceny zachowań zdrowotnych – Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Analizy statystycznej zebranego materiału dokonano, używając programu SPSS, przy założeniu współczynnika prawdopodobieństwa p < 0,05. Wyniki. Wykształcenie ciężarnych nie ma wpływu na palenie czynne (p = 0,66) i bierne tytoniu (p = 0,11), a także na spożywanie przez nie alkoholu (p = 0,11). Większość badanych zrezygnowała ze spożycia alkoholu w momencie otrzymania informacji o zaistniałej ciąży. Analiza IZZ wykazała, że starsze wiekiem ciężarne częściej cechują się prawidłowymi nawykami żywieniowymi (p = 0,01), również mężatki zdecydowanie częściej przejawiają właściwe nawyki żywieniowe (p = 0,009). Lepiej wykształcone ciężarne mają wyższy poziom praktyk zawodowych (p = 0,05). Starsze ciężarne z wyższym wykształceniem charakteryzują się lepszym nastawieniem psychicznym według IZZ. Wnioski. Mimo deklarowanego wysokiego poziomu wiedzy badanych odnośnie ryzyka stosowania używek w ciąży nadal istnieje grupa kobiet, która je stosuje. Stanowi to podstawię do potęgowania działań o charakterze promocyjnym i profilaktycznym. Ponadto w zakresie właściwych praktyk zdrowotnych szczególną grupą kobiet, które powinny być objęte edukacją zdrowotną, są kobiety z niższym wykształceniem, niezamężne i młodsze wiekiem.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, ciąża, używki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone