Rola HTA w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Bandurska, Sonia Studzinska, Ewa Przybyłowska, Marzena Zarzeczna-Baran

4 (49) 2016 s. 357–364
Kliknij aby wrócić do spisu treści
357_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.20

Fraza do cytowania: Bandurska E., Studzinska S., Przybyłowska E., Zarzeczna-Baran M. Rola HTA w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):357–364. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.20

Wstęp. Jednostki samorządów terytorialnych (JST) w Polsce są odpowiedzialne za prowadzenie regionalnej polityki zdrowotnej. Jednym z narzędzi wykorzystywanym w tym celu są programy zdrowotne. Instytucja HTA ma za zadanie oceniać programy zdrowotne i opiniować zasadność ich realizacji. Cel. Celem głównym pracy było określenie roli HTA w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej poprzez analizę opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na temat projektów programów zdrowotnych nadesłanych przez JST. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dostępne publicznie dane opublikowane przez AOTMiT składające się z opinii instytucji na temat projektów programów zdrowotnych wydanych w latach 2013–2014. JST, które przesłały największą liczbę projektów, zostały zapytane o to, czy przestrzegały rekomendacji AOTMiT. Wyniki. Do analizy włączono 557 opinii AOTMiT (programy najczęściej skierowane do < 500 osób, dzieci i młodzieży szkolnej, z budżetem 10 000–50 000 zł). Koszty (całkowite i per capita) zależały od tematyki programu (p = 0,0261 i p = 0,000), a w przypadku kosztów ogólnych dodatkowo zależne były od poziomu hierarchicznego JST (p = 0,000). AOTMiT uznało, że 49% projektów może być realizowanych. Programy droższe częściej uzyskiwały pozytywną opinię (p = 0,006). Ustalono, że część negatywnie ocenionych programów jest realizowana – w woj. śląskim zrealizowano 8 z 28 negatywnie ocenionych programów, w pomorskim 0. Nie uzyskano innych danych. Wnioski. HTA ma ograniczony wpływ na kształt regionalnej polityki zdrowotnej, a kompetencje JST do przygotowywania programów zdrowotnych są niewystarczające. Istniejące rozwiązania prawne pozwalają na realizację programów zdrowotnych bez oceny AOTMiT lub mimo oceny negatywnej.

Słowa kluczowe: ocena aktywności zdrowotnej, polityka zdrowotna, polityka zdrowia publicznego, promocja zdrowia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone