Działania niepożądane produktów leczniczych w praktyce klinicznej – aspekt kliniczny i ekonomiczny

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Halina Car

4 (49) 2016 s. 411–414
Kliknij aby wrócić do spisu treści
411_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.29

Fraza do cytowania: Maciejczyk M., Rysiak E., Car H. Działania niepożądane produktów leczniczych w praktyce klinicznej – aspekt kliniczny i ekonomiczny. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):411–414. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.29

Działania niepożądane produktów leczniczych (niepożądane działanie leku – NDL; ang. adverse drug reactions – ADR) stanowią istotny i coraz częstszy problem w praktyce klinicznej. Terminem tym określa się wszystkie niezamierzone oraz niekorzystne efekty produktów leczniczych, które występują na skutek stosowania odpowiednich dawek leku w celach profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych, a także do modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu. Wyróżnia się działania niepożądane: typu A – zależne od dawki (ang. augmented, drug actions), typu B – niezależne od dawki (ang. bizarre, patients reactions), typu C – zależne od przewlekłego stosowania (ang. chronic use), typu D – opóźnione w czasie (ang. delayed), typu E – wywołane odstawieniem produktu leczniczego (ang. end of use), oraz typu F – spowodowane brakiem skuteczności terapii (ang. failure of therapy). Szczególnie niebezpieczne dla pacjenta są ciężkie działania niepożądane, które mogą prowadzić do zagrożenia życia, trwałego lub znacznego uszczerbku zdrowia, a także zgonu. Monitorowanie działań niepożądanych leków (ang. adverse drug reactions monitoring) umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń oraz spodziewanych korzyści związanych ze stosowaniem produktów leczniczych. Działania te mogą zwiększać efektywność leczenia farmakologicznego oraz prowadzić do znaczącej redukcji nakładów finansowych przeznaczonych na farmakoterapię. Celem pracy jest ocena działań niepożądanych leków w aspekcie klinicznym i farmakoekonomicznym.

Słowa kluczowe: działania niepożądane leków, monitorowanie działań niepożądanych leków, farmakoekonomika.



Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone