Ocena użyteczności stanów zdrowia KDQOL studentów ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Łukasz Dybalski, Agnieszka Trznadel, Karolina Gola, Joanna Gajda, Paweł Ekk-Cierniakowski, Aleksandra Staniak, Paweł Petryszyn

4 (49) 2016 s. 365–369
Kliknij aby wrócić do spisu treści
365_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.21

Fraza do cytowania: Dybalski Ł., Trznadel A., Gola K., Gajda J., Ekk-Cierniakowski P., Staniak A., Petryszyn P. Ocena użyteczności stanów zdrowia KDQOL studentów ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):365–369. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.21

Wstęp. Kwestionariusz KDQOL (ang. Kidney Disease Quality of Life) stanowi swoiste dla chorób nerek narzędzie oceny jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. Oprócz tzw. rdzenia, jak dla innych chorób przewlekłych (na bazie SF-36), uwzględnia w swojej strukturze elementy istotne dla pacjentów z chorobami nerek, takie jak objawy, obciążenie związane z chorobą oraz ograniczenia w funkcjonowaniu. Cel. Celem pracy była ocena użyteczności stanów zdrowia opisywanych kwestionariuszem KDQOL. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na 111 studentach ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (5. rok kierunku farmacja i 6. rok kierunku lekarskiego). W badaniu użyto metody handlowania czasem (TTO). Każdy z respondentów oceniał 2 spośród wygenerowanych 32 stanów zdrowia. Opisy stanów zdrowia były kombinacją pięciu domen: obciążenie chorobą, objawy choroby nerek, ograniczenia w funkcjonowaniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne; oraz dwóch możliwych poziomów odpowiedzi: występowanie problemu lub jego brak. Badani zostali poproszeni o wyobrażenie sobie znalezienia się w opisywanym stanie zdrowia oraz zaznaczenie na skali od 0 do 80 wieku pomniejszonego o liczbę lat, którą byliby w stanie oddać w zamian za pełne wyzdrowienie. W analizie statystycznej wykorzystano metodę regresji liniowej. Wyniki. Otrzymano 218 obserwacji. Najgorszy stan zdrowia został oceniony jako 0,799, najlepszy jako 0,961. Współczynnik wyznaczania R2 wynosił 0,11. Zmiennymi w sposób statystycznie istotny wpływającymi na użyteczność były: obciążenie chorobą i ograniczenia w funkcjonowaniu. Wnioski. Wykorzystując metodę handlowania czasem, znaleziono użyteczności dla stanów zdrowia opisywanych kwestionariuszem KDQOL. W ocenie studentów kończących kierunki medyczne znacząco na użyteczność stanu zdrowia dializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wpływają obciążenie chorobą i ograniczenia w funkcjonowaniu.

Słowa kluczowe: TTO, KDQOL, użyteczność, choroba nerek.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone