Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Beata Babiarczyk, Brygida Małutowska‑Dudek

1 (46) 2016 s. 29–35
Kliknij aby wrócić do spisu treści
29_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Babiarczyk B., Małutowska‑Dudek B. Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):29–35.

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia, które są głównym powodem śmiertelności w Europie. Modyfikacja stylu życia, wchodząca w zakres postępowania niefarmakologicznego, wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego i pozwala zmniejszyć dawki leków hipotensyjnych. Cel. Celem pracy było porównanie zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych w poradni kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach‑Bystrej. Wzięło w nim udział 113 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego; wykorzystano standaryzowane narzędzie badawcze w postaci Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Juczyńskiego. Wyniki. Istotnie więcej badanych chorujących do 5 lat leczyło się w oddziale, a chorujących 10–15 lat – w poradni (p = 0,004). Występowanie chorób układu krążenia w rodzinie (najczęściej u rodziców) stwierdzono u 54% badanych. U zdecydowanej większości badanych (78%) występowały choroby współistniejące, najczęściej była to choroba wieńcowa (41,6%). Większość badanych leczonych w poradni (63,6%) przejawiała wysokie nasilenie zachowań zdrowotnych, a większość hospitalizowanych (41,4%) przejawiała ich przeciętne nasilenie. W zakresie wszystkich zachowań zdrowotnych badani w poradni uzyskiwali istotnie więcej punktów w stosunku do badanych w oddziale. Również ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w przypadku badanych w poradni był istotnie wyższy (p = 0,006). Badane kobiety uzyskiwały istotnie więcej punktów w zakresie prawie wszystkich zachowań zdrowotnych. Ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w przypadku kobiet był również istotnie wyższy (p = 0,003). Wnioski. Płeć, wiek oraz aktywność zawodowa istotnie wpływają na podejmowanie zachowań prozdrowotnych. Im dłuższy czas trwania choroby u badanych, tym wyższa wiedza w zakresie prawidłowego odżywiania oraz działań profilaktycznych.

Słowa kluczowe: IZZ, nadciśnienie tętnicze, styl życia, zachowania zdrowotne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone