Znaczenie kształcenia ustawicznego w opinii czynnych zawodowo pielęgniarek

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Matczak, Karolina Szczeszek, Anna Maria Stanek, Maciej Wilczak

1 (46) 2016 s. 24–28
Kliknij aby wrócić do spisu treści
24_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Matczak K., Szczeszek K., Stanek A.M., Wilczak M. Znaczenie kształcenia ustawicznego w opinii czynnych zawodowo pielęgniarek. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):24–28.

Wstęp. W dzisiejszym świecie postęp medycyny i technologii jest tak szybki i dynamiczny, że nie sposób sobie wyobrazić jakiegokolwiek zawodu medycznego, który nie wymagałby ustawicznej edukacji. Cel. Celem pracy było przedstawienie wartości kształcenia ustawicznego i jego znaczenia w środowisku pielęgniarskim. Materiał i metody. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2014 r. w dwóch szpitalach (Poznań, Ostrów Wlkp.) na grupie 91 czynnych zawodowo pielęgniarek. Wyniki. Respondenci najchętniej biorą udział w kursach dokształcających i specjalistycznych, a także w szkoleniach wewnątrzzakładowych oraz samokształceniu. Korzyści wynikające z doszkalania to najczęściej większa autonomia na stanowisku pracy. Motywy, jakimi kierują się ankietowani w podjęciu decyzji o uczestnictwie w edukacji permanentnej, to osobiste przekonanie o konieczności aktualizacji wiedzy i konieczność poszerzania wiedzy spowodowana rozwojem nauk. Czynnikiem zniechęcającym jest natomiast brak własnych środków finansowych, dofinansowania. Wnioski. Respondenci chętnie biorą udział w kształceniu ustawicznym i wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Jednocześnie istnieje kilka czynników, które zniechęcają do udziału w edukacji.

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, kształcenie podyplomowe, pielęgniarki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone